Fietspad Oude Spoorbaantracé Waalre

Publicatiedatum: 6-7-2015

In dit nieuwsbericht vindt u de huidige stand van zaken m.b.t. procedures en geven we een overzicht van de werkzaamheden en planning voor de komende maanden.

Achtergrond:
De provinciale weg N69 is een drukke verbinding tussen Valkenswaard en Eindhoven. De aanwezigheid van de N69 heeft een groot effect op de leefomgeving en luchtkwaliteit in Valkenswaard en Waalre. De weg loopt dwars door de dorpskernen van de gemeente Valkenswaard en Aalst en zorgt voor overlast door (vracht)verkeer op de weg en sluipverkeer in de omgeving. Daarnaast heeft de uitstoot van uitlaatgassen van
(vracht)verkeer invloed op de luchtkwaliteit in het gebied. Hierdoor staat de bereikbaarheid en leefbaarheid van de kernen in Valkenswaard en Waalre onder druk.

De fietsverbinding tussen Valkenswaard, Waalre en Eindhoven is een van de maatregelen die onderdeel is van een groter pakket van maatregelen, dat uitgevoerd wordt binnen het project Grenscorridor N69. In Grenscorridor N69 werken 25 partijen (waaronder gemeenten, natuur- en milieuorganisaties zoals Staatsbosbeheer, BMF en Brabants landschap, het waterschap, vervoers- en werkgeversorganisaties en rijksoverheid) samen
met de provincie aan een betere bereikbaarheid en leefbaarheid in de dorpen in het grenscorridorgebied.


1. Stand van zaken procedures

1.1. Bestemmingsplan
Fietspad Oude Spoorbaantracé Het bestemmingsplan Fietspad Oude Spoorbaantracé is in december 2014 door een uitspraak van de Raad van State, de hoogste rechtsprekende instantie in Nederland, onherroepelijk geworden. Dit betekende dat geen verder bezwaar of beroep tegen dit bestemmingsplan meer mogelijk is, en dat de gemeente Waalre kon starten met de
aanleg van het fietspad. Er loopt nog een procedure bij de Raad van State m.b.t. het bestemmingsplan Fietspad Oude Spoorbaantracé in de gemeente Valkenswaard. De uitspraak wordt binnenkort verwacht.

De gemeente Waalre start niet met de daadwerkelijke aanleg van het fietspad, totdat ook de procedure voor het bestemmingsplan in Valkenswaard is afgerond. Wél zijn er voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd, zoals de aanpassing van drie kruisingen en het graven van proefsleuven om een waterleiding in kaart te brengen. De komende periode zullen nog enkele voorbereidende werkzaamheden worden uitgevoerd.

1.2. Omgevingsvergunning
Voor het kappen van enkele bomen die in het tracé van het aan te leggen fietspad staan, en voor het leggen van een voedingskabel voor de openbare verlichting, is een omgevingsvergunning vereist. De gemeente Waalre heeft deze omgevingsvergunning
aangevraagd en op 8 januari 2015 is de omgevingsvergunning verleend. Tegen het verlenen van deze omgevingsvergunning zijn bezwaren ingediend, die door de Commissie Bezwaar en Beroep (CBB) zijn behandeld op 1 april 2015. De commissie heeft
de ingediende bezwaren ongegrond c.q. niet ontvankelijk verklaard. Dit betekent dat de CBB het college van B&W van de gemeente Waalre in het gelijk stelt. Het college van
B&W heeft het advies van de CBB overgenomen, waardoor de omgevingsvergunning voor de aanleg van de voedingskabel en het kappen van de bomen in het fietspadtracé in
stand is gebleven..

1.3. Archeologie
In de afgelopen periode zijn op een aantal plaatsen in het tracé van het aan te leggen fietspad, proefsleuven gegraven om de aanwezige waterleiding in kaart te brengen. Voordat deze werkzaamheden startten, heeft de gemeente Waalre een archeologische QuickScan laten uitvoeren, die getoetst is door de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant. De werkzaamheden zijn vervolgens onder archeologische begeleiding uitgevoerd. Op basis
van de waarnemingen heeft de aanwezige archeoloog een advies opgesteld. Het aanleggen van de voedingskabel voor de verlichting zal op bepaalde gedeelten in het tracé, plaatsvinden onder archeologische begeleiding.

1.4. Flora en Fauna
Onderdeel van het bestemmingsplan Fietspad Oude Spoorbaantracé is het ‘Compensatieplan Fietspad Oude Spoorbaantracé’, waarin maatregelen staan ter compensatie van flora en fauna, die na afronding van de werkzaamheden aan het
fietspad uitgevoerd zullen worden. De werkzaamheden voor de aanleg van het nieuwe fietspad worden onder ecologisch
toezicht uitgevoerd. Ook de aanleg van de drie faunatunnels en de geleidenschermen voor amfibieën, zoals kikkers en salamanders, worden onder ecologische begeleiding uitgevoerd, zodat we zeker weten dat ze op juiste wijze worden geplaatst en daardoor
goed zullen functioneren.

1.5. Verkeersbesluit
De gemeente Waalre heeft een verkeersbesluit genomen en gepubliceerd voor onder andere het plaatsen van een aantal verkeersborden, het verwijderen van een stuk fietspad langs de Merenstraat, en het afsluiten van een tweetal wegen ter hoogte van het zandpad Molenvenlaan en ter hoogte van de 7 – sprong (Bolksheuvel / Vlasrootlaan / Merenstraat). Dit verkeersbesluit is tot en met 29 juni 2015 in te zien in het gemeentehuis. Voor het gedeelte van het tracé in Valkenswaard wordt een verkeersbesluit genomen, nadat het bestemmingsplan Fietspad Oude Spoorbaantracé voor Valkenswaard onherroepelijk is.

2. Werkzaamheden

2.1. Kruisingen Heikantstraat en Willibrorduslaan zijn klaar
De werkzaamheden aan de kruisingen aan de Willibrorduslaan / Koningin Julianalaan / Lissevenlaan en de kruisingen aan Heikantstraat / Gildebosweg en Heikantstraat /
Dommelseweg zijn afgerond. De oversteekbaarheid van deze kruisingen is voor fietsers nu makkelijker en veiliger.

2.2. Planning
In de periode juli t/m oktober 2015 vinden de werkzaamheden plaats t.b.v. het nieuwe fietspad plaats. Er wordt eerst gestart met een aantal voorbereidende werkzaamheden.

2.3. Vrijmaken van het tracé en inrichten interne bosrand
Voor het vrijmaken van het fietspadtracé worden er op een aantal plaatsen in het tracé bomen gekapt. Direct naast het
fietspad wordt een interne bosrand gemaakt. Hiervoor worden plaatselijk bomen of struiken verwijderd, zodat een
geleidelijke overgang tussen lage, open beplanting en opgaand bos ontstaat.

De variatie in beplantingstructuur, licht en luchtvochtigheid, zorgt ervoor dat verschillende planten en dieren hier hun specifieke leefomstandigheden vinden. Op deze manier zorgen de bosranden ook voor betere verspreidingsmogelijkheden voor de verschillende diersoorten door het ‘geleidende karakter’.

In week 27 worden de contouren van de natuurlijke bosrand
uitgezet, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de
bestaande situatie. Markante bomen worden zoveel mogelijk
gespaard. Ter hoogte van particuliere percelen proberen we
een zo dicht mogelijke begroeiing te realiseren, zodat het woongenot zo min mogelijk verstoord wordt.

2.4. Bodemstabilisatie
Voor de fundering van het fietspad wordt gebruik gemaakt van de bestaande ondergrond. Door het toevoegen van een bindmiddel aan de ondergrond, door middel van frezen, wordt een fundering gemaakt voor het asfalt-fietspad. Deze fundering moet na aanleg enkele weken uitharden.

2.5. Openbare verlichting
Langs het fietspad wordt verlichting aangelegd. In de maand oktober wordt een voedingskabel langs het tracé aangelegd. Daarna worden de lichtmasten geplaatst.

2.6. Faunatunnels
Op drie plaatsen langs het tracé leggen we faunatunnels aan, zodat kleine dieren zich gemakkelijk van de ene zijde van het fietspad, naar de andere zijde kunnen verplaatsen. De aanleg van deze faunatunnels en de geleidenschermen voor amfibieën worden aangelegd onder toezicht van een ecoloog.

2.7. Asfaltverharding
Eind oktober wordt op de fundering een laag asfalt aangebracht. Door deze asfaltverharding ontstaat er een comfortabel fietspad. Om te bereiken dat autogebruikers overstappen naar de fiets, wordt veel aandacht besteed aan het fietspad en de
omgeving: Het fietspad wordt een comfortabel en snel fietspad voor woon-werk verkeer; sluit aan op het regionale fietsroutenetwerk van Zuidoost-Brabant; is een verkeersveilige
fietsroute door vrijwel geen kruisend verkeer; heeft veilige kruisingen met de Willibrorduslaan en de Heikantstraat en wordt voorzien van een sociaal veilige en energiebesparende verlichting.

2.8. Bewegwijzering
Na de aanleg wordt het fietspad opgenomen in de bewegwijzering. Het nieuwe fietspad zal, naast de functie van doorgaande route, ook onderdeel uit gaan maken van het
fietsroute knooppuntennetwerk.

2.9. Afwerking van de bosrand / wandel, ATB en ruiterroutes
Nadat de werkzaamheden voor de aanleg van het fietspad en de verlichting zijn afgerond, zal Bosgroep Zuid Nederland de laatste aanpassingen uitvoeren aan de natuurlijke bosrand naast het nieuwe fietspad. De Bosgroep Zuid Nederland zal waar
nodig planten en struiken aanplanten en de afwerking verzorgen. Ook zullen nieuwe wandelroutes, mountainbikepaden en ruiterroutes in de bosrand opgenomen worden die op een aantal plaatsen het fietspad kruisen.

3. Meer informatie
Heeft u persoonlijke vragen en opmerkingen of wilt u graag iets met ons bespreken, dan kunt u altijd contact ons opnemen voor een persoonlijke gesprek of een toelichting. Gemeente Waalre, telefoon: 040-2282500, email: gemeente@waalre.nl. U kunt de
werkzaamheden volgen via Facebook en Twitter. Hier plaatst de gemeente Waalre regelmatig berichten en foto’s over de voortgang van de werkzaamheden.


 


loading...
Een moment geduld a.u.b.
Bij Ons Brabant Fietst gebruiken we cookies om de website goed te laten functioneren. Bekijk ons cookiebeleid.