Gebruikersvoorwaarden consumentenwebsite Ons Brabant Fietst

Het platform Onsbrabantfietst.nl (hierna: ‘’het Platform’’) wordt je aangeboden door Ons Brabant Fietst, onderdeel van VisitBrabant (een handelsnaam van Stichting BRBNT). Op het gebruik van het Platform zijn te allen tijde deze gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door het Platform te gebruiken ga je daarmee akkoord. Lees deze dan ook zorgvuldig door, zodat je weet wat je kunt verwachten en welke regels je in acht dient te nemen. Lees ook de privacy- en cookieverklaring zorgvuldig door, als je wilt weten op welke manier Ons Brabant Fietst zorg draagt voor jouw persoonlijke gegevens. Ons Brabant Fietst is geen partij bij eventuele gesloten overeenkomsten tussen jou en op het Platform getoonde bedrijven. Deze voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 19 maart 2019.

Artikel 1. Gebruik van het platform
1.1. Op het Platform tref je informatie aan over wat het prachtige Brabant te bieden heeft. Zo kun je zien wanneer en waar er activiteiten worden georganiseerd en vind je informatie over de meest interessante locaties, hotels, restaurants, natuurgebieden etc. Daarnaast biedt het Platform functionaliteiten die het bezoek aan Brabant interessanter en leuker kunnen maken.

1.2. Het Platform wordt je gratis aangeboden.

1.3. Het is in de toekomst mogelijk om via Onsbrabantfietst.nl in te schrijven op de nieuwsbrief van Ons Brabant Fietst. Daarvoor dien je jezelf te registreren. Je kunt je registreren door het daarvoor bestemde elektronische formulier geheel in te vullen en te verzenden. 

1.4. Je bent zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van jouw account. Dat wil zeggen dat je jouw gebruikersnaam en wachtwoord af dient te schermen voor onbevoegden. Ons Brabant Fietst mag ervan uitgaan dat jij degene bent die ingelogd is op jouw account, tenzij je bij Ons Brabant Fietst hebt gemeld dat iemand anders toegang tot jouw account heeft.

1.5. Na registratie is het mogelijk om de nieuwsbrief van Ons Brabant Fietst te ontvangen. Ons Brabant Fietst geeft geen garanties omtrent de versturing van deze nieuwsbrief en de inhoud daarvan.


Artikel 2. Gebruiksregels en plaatsen van content

2.1. Het is verboden om het Platform te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via het Platform van al hetgeen jij plaatst (hierna: ‘’Content’’) zoals informatie, berichten en foto’s die smadelijk, lasterlijk of racistisch is.

2.2. Daarnaast is het verboden om:

a) onfatsoenlijk taalgebruik te gebruiken;

b) reclame of links te plaatsen ten behoeve van promotie van (eigen) producten en diensten zonder toestemming van Ons Brabant Fietst;

c) Content te plaatsen op plaatsen waar dat ongewenst is (offtopic);

d) Content te verspreiden die pornografisch of erotisch is (ook indien deze op zich legaal is);

e) Content te verspreiden in strijd met auteursrechten em intellectueel eigendomsrecht, of hyperlinks naar dergelijke informatie te plaatsen

f) behulpzaam te zijn bij het schenden van de rechten van derden, zoals door linken naar hacktools of uitleg over computercriminaliteit die kennelijk is bedoeld om de lezer in staat te stellen de omschreven criminele gedragingen te (doen) plegen en niet om zich daartegen te kunnen verdedigen;

g) de persoonlijke levenssfeer van derden te schenden, bijvoorbeeld door het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie.

2.3. Indien Ons Brabant Fietst constateert dat je bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, mag Ons Brabant Fietst zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen.

2.4. Indien naar het oordeel van Ons Brabant Fietst hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Ons Brabant Fietst of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig plaatsen van Content of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Ons Brabant Fietst gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. Ons Brabant Fietst is daarbij in het bijzonder gerechtigd jouw Content naar eigen inzicht aan te passen en/of te verwijderen.

2.5. Ons Brabant Fietst is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is Ons Brabant Fietst gerechtigd om jouw naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens af te geven aan een derde die klaagt dat jij inbreuk maakt op diens rechten of deze gebruiksvoorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is, er geen andere wijze is om aan deze gegevens te komen en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.

2.6. Ons Brabant Fietst kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op jou verhalen. Je vrijwaart Ons Brabant Fietst van alle claims van derden in verband met door jou geplaatste Content.

Artikel 3. Beschikbaarheid en onderhoud

3.1. Ons Brabant Fietst spant zich in om het Platform beschikbaar te laten zijn, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid.

3.2. Ons Brabant Fietst onderhoudt het Platform actief. Indien onderhoud naar verwachting leidt tot een beperking van de beschikbaarheid, zal Ons Brabant Fietst dit uitvoeren als het gebruik van het Platform relatief laag is. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd. Onderhoud in verband met calamiteiten kan op ieder moment plaatsvinden en wordt niet vooraf aangekondigd.

3.3. Ons Brabant Fietst mag te allen tijde de functionaliteit van het Platform aanpassen. Daarbij zijn jouw feedback en suggesties welkom, maar uiteindelijk beslist Ons Brabant Fietst zelf welke aanpassingen zij al dan niet doorvoert.

3.4. Een onjuiste werking van het Platform en/of bugs dien je zo spoedig mogelijk te melden aan Ons Brabant Fietst.

Artikel 4. Intellectueel eigendom

4.1. Het Platform, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen is het intellectueel eigendom van Ons Brabant Fietst of diens licentiegevers. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van Ons Brabant Fietst, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.

4.2. Content die jij publiceert of opslaat via het Platform is en blijft jouw eigendom. Ons Brabant Fietst verkrijgt een onbeperkt gebruiksrecht om deze Content in te zetten voor het Platform en alles dat daarmee samenhangt, inclusief promotie (reclame uitingen) van het Platform.

4.3. Het gebruiksrecht uit het vorige lid wordt voor onbepaalde tijd gegeven en kan niet worden ingetrokken. Het gebruiksrecht blijft bestaan na beëindiging van de overeenkomst. In uitzonderlijke gevallen waarin sprake is van een zwaarwegend belang tegen voortgezet gebruik van de Content kan Ons Brabant Fietst besluiten tot aanpassing of verwijdering.

4.4. Je mag door jou aandragen Content door de redactie laten aanpassen of weghalen, neem daarvoor contact op met de redactie.

4.5. Indien je informatie stuurt naar Ons Brabant Fietst, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geef je Ons Brabant Fietst een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor het Platform. Dit geldt niet voor informatie die je nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.

4.6. Ons Brabant Fietst zal geen kennis nemen van privégegevens die je opslaat en/of verspreidt via het Platform, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of Ons Brabant Fietst daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Ons Brabant Fietst zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.

4.7. Indien Ons Brabant Fietst constateert dat jouw Content is overgenomen door sites van derden in combinatie met bijdragen van anderen, is Ons Brabant Fietst gemachtigd om op eigen naam of namens jou hiertegen in rechte op te treden. Alle kosten hiervan zijn voor Ons Brabant Fietst maar je dient zonodig medewerking hieraan te verlenen. Deze clausule verbiedt jou niet jouw Content elders te publiceren, het gaat uitsluitend om het kunnen optreden tegen overname van (substantieel) alle bijdragen van het Platform.

Artikel 5. Klachten en verantwoordelijkheid

5.1. Ons Brabant Fietst is niet verantwoordelijk voor het gedrag van gebruikers, noch voor dat van aangesloten bedrijven. Daarnaast is niet Ons Brabant Fietst, maar het betreffende bedrijf verantwoordelijk voor de juistheid omtrent diens bedrijfsinformatie, aanbiedingen, pushberichten, evenementen en voor de juiste uitvoering van eventuele overeenkomsten die tot stand komen tussen jou en het betreffende bedrijf.

5.2. Gebruikers kunnen zich met klachten over (de werking van) het Platform wenden tot Ons Brabant Fietst. Voor klachten die betrekking hebben op aangesloten bedrijven en diens informatie dient gebruiker zich te wenden tot het desbetreffende bedrijf.

Artikel 6. Duur en opzeggen

6.1. De overeenkomst die je door het gebruik van het Platform met Ons Brabant Fietst sluit, loopt voor onbepaalde tijd.

6.2. Na het aangaan van de overeenkomst door gebruik van het Platform, kun je deze op ieder moment opzeggen door uit te schrijven uit de nieuwsbrief en/of het Platform niet langer te gebruiken.

6.3. Ons Brabant Fietst kan de overeenkomst beëindigen als je achttien maanden lang geen gebruik hebt gemaakt van de nieuwsbrief of het Platform. Zij zal in dat geval eerst een herinneringsmail sturen naar het e-mailadres dat aan je account gekoppeld is, mits jij een account hebt.

Artikel 7. Wijzigen gebruiksvoorwaarden

7.1. Ons Brabant Fietst mag deze voorwaarden op ieder moment aanpassen.

7.2. Ons Brabant Fietst zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig dagen voor inwerkingtreding aankondigen via het Platform zodat je daar kennis van kunt nemen.

7.3. Indien je een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt je tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van het Platform na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

Artikel 8. Slotbepalingen

8.1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

8.2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met het Platform worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Ons Brabant Fietst gevestigd is.

8.3. Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

Artikel 9. Contactgegevens

Ons Brabant Fietst
Onderdeel van Stichting BRBNT (VisitBrabant)
Almijstraat 14
5061 PA Oisterwijk
Nederland
Telefoonnummer: 013-3030390.
E-mailadres: info@onsbrabantfietst.nl
KvK-nummer: 17236428
Btw-nummer: NL820094195B01

loading...
Een moment geduld a.u.b.
Bij Ons Brabant Fietst gebruiken we cookies om de website goed te laten functioneren. Bekijk ons cookiebeleid.